ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI (ZZO)
Publikováno: 11. 1. 2012

Článek 75. Kritéria pro zkoušku ZZO

Stáří psa nejméně 10 měsíců.

Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.

Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

1. Poslušnost:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10
d) za pochodu odložení vleže ZP 10
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10 60 (42)
2. Speciální cviky
a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP
b) chování psa ve skupině osob ZP
c) chování psa krátkodobě přivázaného
a ponechaného o samotě ZP

Článek 77. Připomínky k provádění zkoušky ZZO

dva druhy přivolání: - psovod stojící čelem ke psu dá povel ,, KE MNĚ!"
za chůze přiřazení psa předchází povel: ,, K NOZE!"

ZP - značí povel zvukový, posunkový.***